JournalsSeptember 24, 1988

Where: Yokohama, Japan (Yokohama Gym)
Band: David Lee Roth